Terug naar overzicht

Pensioen wordt transparant!


 

Per 1 december 2017 zijn Axyos en Pensum een hernieuwd samenwerkingsverband aangegaan onder de naam APPA, te weten Axyos Pensum Pensioen Advies. Vanuit hun beider langjarige (bestuurlijke-) ervaring met de pensioensector helpen zij pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties met advies en interim management op het gebied van governance, strategie- en beleidsbepaling en de daadwerkelijke implementatie en uitvoering daarvan.

Axyos partners hebben jarenlange inhoudelijke-, bestuurlijke- en toezichthoudende ervaring in de pensioenbranche. Daarnaast hebben onze partners vergelijkbare ervaring in private- en (semi-) publieke organisaties opgedaan. Wij brengen al die kennis en ervaring in bij onze pensioenadvisering.

 

Wij helpen en adviseren u, op project- en interim basis, vanuit eigen beleving en doorleving van de complexe pensioenproblematiek en de bestuurlijke vraagstukken die daaromheen leven. Recent hebben wij een flink aantal Verantwoordingsorganen getrained in het koersvast verantwoording afnemen en oordelen over het door het Bestuur gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. Uitgangspunt daarbij was de missie, visie, strategie van het pensioenfonds alsmede de bestuurlijke driehoek van Bestuur - Raad van Toezicht - Verantwoordingsorgaan.

 

Axyos stelt zich ten doel de pensioenproblematiek te ontdoen van zoveel mogelijk vakjargon zodat deelnemers beter in staat zijn hun pensioensituatie te begrijpen en daardoor dit onderwerp met - bijvoorbeeld - hun partner te kunnen bespreken. Al onze inspanningen zijn er op gericht om pensioenfondsdeelnemers een zo goed mogelijk inzicht en beeld van hun eigen pensioensituatie te laten ontdekken.

 

Axyos is de laatste jaren specialist geworden in het begeleiden en leidinggeven aan liquidatie- trajecten van pensioenfondsen en de daarmee samenhangende Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten naar een ander pensioenfonds of naar een verzekeraar. Dit is een complex proces dat door De Nederlandsche Bank (DNB) nauwlettend wordt gevolgd en uiteindelijk ook DNB goedkeuring vereist alvorens tot actie kan worden overgegaan.